Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/bnqhcrfm/public_html/conference/wp-includes/post-template.php on line 284

БЪРЗАЙ БАВНО:РЕЖИМИ НА ВРЕМЕТО

6 – 9 декември 2019
София – Априлци

За Конференцията

Ежегодните интердисциплинарни конференции, посветени на културната история на съвременността, са отворени за млади и утвърдени учени, както и за работещи в областта на културата и изкуствата. Приветстват се общи теми по поставените въпроси, както и анализи и представяния на конкретни социални казуси, специфични научни хипотези, процеси във философията, науката и изкуствата, художествени проекти и произведения.

ДЕВЕТАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ СЕРИЯТА Е НА ТЕМА „БЪРЗАЙ БАВНО: РЕЖИМИ НА ВРЕМЕТО“

Конференцията ще започне на 6 декември 2019 г. със сесия в Софийския университет и ще продължи на 7, 8 и 9 декември в хотел „Център” в гр. Априлци.

Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2019

Предложенията за участие, включващи заглавие на доклада, резюме до 300 думи и кратка библиография, да се изпращат в електронен вид на адрес: conference.cultcentersu@gmail.com.

Разноските на участниците от Софийския университет (транспорт, храна и нощувки) се поемат от организаторите. Външните участници сами осигуряват своите командировки. За резервация и при допълнителни въпроси моля обърнете се към организаторите.

Call For Papers

ПРОБЛЕМНО ПОЛЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Конференцията е посветена на една от най-важните теми на съвременността ни – промените в ритмите и пластовете на времето. Мнозина твърдят, че те се дължат на нарастващата скорост на производството, консумацията и капиталооборота в глобалния рисков свят, други свързват това с дигитализацията и свръхинтензивната комуникация. Трети ни предупреждават, че ускорението, в което живеем, вече е довело до своеобразен антропологичен предел, отвъд което задъхващото се човешко същество трябва да се трансхуманизира, за да може да оцелее и да върви в крак с все по-ускоряващите се умни машини.

Програма

Минали издания

2018

2014

2017

2013

2016

2012

2015

2011

Организатори

ЕКИП
Проф. Александър Кьосев – Директор на Културния център на СУ „Св. Климент
Охридски“
Д-р Моника Вакарелова – Главен координатор на Културния център на СУ „Св. Климент
Охридски“


КОМИСИЯ
Проф. Александър Кьосев (Културен център на СУ; Философски факултет,
катедра „История и теория на културата“)
Проф. Миглена Николчина (Факултет по славянски филологии, катедра „Теория
на литературата“)
Проф. Стилиян Йотов (Философски факултет, катедра „История на
философията“)

 


КОНТАКТИ
conference.cultcentersu@gmail.com
Факултет по Журналистика и масови комуникации
София 1000, ул. „Московска” № 49, ет. 2, каб. 27
тел. 02 9308 530

От основаването си през 2009 г. досега Културният център към Софийския университет „Св. Климент Охридски” е важен фактор за развиването на интелектуалния и творчески потенциал на академичната общност, а заедно с това – и мост към публичния културен живот в столицата, страната и извън нея. В своята разнообразна дейност Центърът съзнателно се фокусира върху общото между изкуствата и науката, а именно: креативността, иновацията, евристиката, радостта от творчеството. Тази задача е свързана не само с подпомагане на собствените художествени и културни изяви на преподаватели, студенти и служители, но и с отварянето на академичното пространство за външни творци и организатори. В успешното реализиране на инициативи от всички сфери на изкуствата, установяване на трайни партньорства и развиване на публиките е намерен пътят към утвърждаването на университета като динамично средище на културния живот както на регионално, така и на национално и международно ниво.
Изследването, коментирането и подпомагането на съвременните процеси в областта на културата и изкуствата са сред приоритетите на Културния център. Дейността му спомага за създаването на високи интелектуални, критически и естетически критерии, с които Софийският университет допринася за развитието на българския културен и публичен живот.

Адрес за връзка: cultcentersu@gmail.com
http://culturecenter-su.org
Facebook

„Пирон“ е списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура. Създадено е през 2010 г. Изданието има интердисциплинарен характер и иска да създаде форум за новаторски явления в хуманитарните науки и за съвременни процеси в изкуствата; от специален интерес са междинните полета на творчески контакти между тях.
Тази хибридност превръща „Пирон“ в списание за критика във високия философски смисъл на думата – обхватът му е от конкретни оценки на актуални произведения до дългосрочни залози на критическата теория. Подобна рефлексивна програма налага изследване на публичните функции на науката и изкуствата. Ето защо „Пирон“ се вълнува не само от идеи, но и от това сред какви публики живеят те, какъв е социалният им ефект, какви са дългосрочните им и краткосрочни последици, какви реакции, възражения и употреби пораждат. Социалният живот на идеите и творбите от своя страна предполага внимание към конкретни контексти. Ето защо „Пирон“ е преди всичко градска платформа с чувствителност към новото в локалната художествена и научна култура. Списанието следи какво се случва в градските публични пространства и художествени сцени, изследва местните субкултурни ниши, динамиката на публиките, стреми се да има отличаващ се глас в локалното интелектуалното многогласие.
Но хоризонтите не са затворени – нито по отношение на национални процеси, нито към регионални и глобални явления. Списанието е любопитно, търси информация, публикува оригинални приноси и преводи, създава собствени корпуси от жалонни текстове в нови научни и художествени области. То участва и в глобални съвременни дебати: всъщност пределният хоризонт на редакционната политика и най-важната стратегическа задача на списанието е дали и доколко съвременните изкуства и хуманитарни науки имат роля при решаване основни въпроси на настоящето, дали отварят възможности да се мисли и въобразява едно алтернативно бъдеще.

Адрес за връзка: piron.culturecenter@gmail.com

http://piron.culturecenter-su.org/
Facebook

https://www.uni-sofia.bg/
Facebook
Адрес:
1504 София, бул. „Цар Освободител“ 15
централа: (02) 9308 200

Адрес

Нова конферентна зала, Ректорат на Софийския университет, Северно крило, ет. 2

Конферентна зала, Хотел „Център“ в Априлци