НОВИТЕ УТОПИИ

6 – 9 декември 2018
София – Априлци

За Конференцията

Ежегодните интердисциплинарни конференции, посветени на културната история на съвременността, са отворени за млади и утвърдени учени от Софийския университет и извън него, както и за работещи в областта на културата и изкуствата. Приветстват се общи теми по поставените въпроси, както и анализи и представяния на конкретни социални казуси, специфични научни хипотези, процеси във философията, науката и изкуствата, художествени проекти и произведения.

ОСМАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ОТ СЕРИЯТА Е НА ТЕМА „НОВИТЕ УТОПИИ“

Конференцията ще започне на 6 декември 2018 г. със сесия в Софийския университет и ще продължи на 7, 8 и 9 декември в хотел „Център” в курортно селище Априлци (близо до Троян).

Краен срок за кандидатстване: 15 октомври 2018

Предложенията за участие, включващи заглавие на доклада, резюме до 300 думи и кратка библиография, да се изпращат в електронен вид на адрес: conference.cultcentersu@gmail.com.

Разноските на участниците от Софийския университет (транспорт, храна и нощувки) се поемат от организаторите. Външните участници сами осигуряват своите командировки. За резервация и при допълнителни въпроси моля обърнете се към организаторите.

Call For Papers

ПРОБЛЕМНО ПОЛЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Понятието за утопия (а може би трябва да кажем „жанрът утопия“) има исторически условия за възможност. Какви са те и дали са валидни днес? Дали утопията непременно предполага Голям разказ и нормативно понятие за добрия живот? Дали мисли обществото като механично, органично или функционално цяло, дали е проект за социално инженерство или пък е проект за Щастие? Винаги ли е свързана с вяра в историята като линейно развитие, вяра в прогреса, човека, науката? Или всичко това са условия на възможност на абстрактните, но не и на конкретните утопии?

Програма

Минали издания

2016

2015

2012

2014

2011

2013

Организатори

ЕКИП
Проф. Александър Кьосев – Директор на Културния център на СУ „Св. Климент
Охридски“
Д-р Моника Вакарелова – Главен координатор на Културния център на СУ „Св. Климент
Охридски“


КОМИСИЯ
Проф. Александър Кьосев (Културен център на СУ; Философски факултет,
катедра „История и теория на културата“)
Проф. Миглена Николчина (Факултет по славянски филологии, катедра „Теория
на литературата“)
Проф. Стилиян Йотов (Философски факултет, катедра „История на
философията“)

 


КОНТАКТИ
conference.cultcentersu@gmail.com
Факултет по Журналистика и масови комуникации
София 1000, ул. „Московска” № 49, ет. 2, каб. 27
тел. 02 9308 530

От основаването си през 2009 г. досега Културният център към Софийския университет „Св. Климент Охридски” е важен фактор за развиването на интелектуалния и творчески потенциал на академичната общност, а заедно с това – и мост към публичния културен живот в столицата, страната и извън нея. В своята разнообразна дейност Центърът съзнателно се фокусира върху общото между изкуствата и науката, а именно: креативността, иновацията, евристиката, радостта от творчеството. Тази задача е свързана не само с подпомагане на собствените художествени и културни изяви на преподаватели, студенти и служители, но и с отварянето на академичното пространство за външни творци и организатори. В успешното реализиране на инициативи от всички сфери на изкуствата, установяване на трайни партньорства и развиване на публиките е намерен пътят към утвърждаването на университета като динамично средище на културния живот както на регионално, така и на национално и международно ниво.
Изследването, коментирането и подпомагането на съвременните процеси в областта на културата и изкуствата са сред приоритетите на Културния център. Дейността му спомага за създаването на високи интелектуални, критически и естетически критерии, с които Софийският университет допринася за развитието на българския културен и публичен живот.

Адрес за връзка: cultcentersu@gmail.com
http://culturecenter-su.org
Facebook

„Пирон“ е списание на Културния център на Софийския университет, посветено на наука и художествена култура. Създадено е през 2010 г. Изданието има интердисциплинарен характер и иска да създаде форум за новаторски явления в хуманитарните науки и за съвременни процеси в изкуствата; от специален интерес са междинните полета на творчески контакти между тях.
Тази хибридност превръща „Пирон“ в списание за критика във високия философски смисъл на думата – обхватът му е от конкретни оценки на актуални произведения до дългосрочни залози на критическата теория. Подобна рефлексивна програма налага изследване на публичните функции на науката и изкуствата. Ето защо „Пирон“ се вълнува не само от идеи, но и от това сред какви публики живеят те, какъв е социалният им ефект, какви са дългосрочните им и краткосрочни последици, какви реакции, възражения и употреби пораждат. Социалният живот на идеите и творбите от своя страна предполага внимание към конкретни контексти. Ето защо „Пирон“ е преди всичко градска платформа с чувствителност към новото в локалната художествена и научна култура. Списанието следи какво се случва в градските публични пространства и художествени сцени, изследва местните субкултурни ниши, динамиката на публиките, стреми се да има отличаващ се глас в локалното интелектуалното многогласие.
Но хоризонтите не са затворени – нито по отношение на национални процеси, нито към регионални и глобални явления. Списанието е любопитно, търси информация, публикува оригинални приноси и преводи, създава собствени корпуси от жалонни текстове в нови научни и художествени области. То участва и в глобални съвременни дебати: всъщност пределният хоризонт на редакционната политика и най-важната стратегическа задача на списанието е дали и доколко съвременните изкуства и хуманитарни науки имат роля при решаване основни въпроси на настоящето, дали отварят възможности да се мисли и въобразява едно алтернативно бъдеще.

Адрес за връзка: piron.culturecenter@gmail.com

http://piron.culturecenter-su.org/
Facebook

https://www.uni-sofia.bg/
Facebook
Адрес:
1504 София, бул. „Цар Освободител“ 15
централа: (02) 9308 200

Адрес

Нова конферентна зала, Ректорат на Софийския университет, Северно крило, ет. 2

Конферентна зала, Хотел „Център“ в Априлци